Per començar em de tenir molt clar que totes les Administracions Publiques (sigui la que sigui) tenen responsabilitats de les seves actuacions que entenguem mal fetes als ciutadans.

Tan si son de caràcter físic (obres mal fetes o mal senyalitzades, mentres  es fan, o be ja acabades, que presentin un perill, per exemple, aceres perilloses per rajols mals posats o trencats, etc.), o per decisions, dels polítics i funcionaris, que entenguem ens treuen els drets que tenim, legalment, els ciutadans.
No tenim que tenir cap dubte en denunciar aquestes situacions,(primer davant el propi Ajuntament i després si s’escau davant els Tribunals de Justícia, per demanar el compliment dels nostres drets unipersonals o col·lectius), així com las indemnitzacions  pertinents si això és el que és procedent.
L’acció civil  contra l’Administració Pública “caduca” a l’any, encara que aplicant la compilació del Dret Català poden considerar el plaç en dos ( i fins i tot tres anys), però per evitar mals entesos més val anar interrompent la prescripció (que no la caducitat).
Sempre es tramitarà (si l’Ajuntament no accepta la seva “culpa o negligència” davant dels Tribunals Contenciosos Administratius.

Lamentablement el nostre Ajuntament de Badalona actua per determinades qüestions “internes” que son social i tècnicament inacceptables, un “grandiós” retràs per resoldre els expedients (al menys fins fa ben poc), per això és molt recomanable posar-se en contacte amb un advocat especialitzat.

A part de TOT el que pot passar a la via pública, també em de considerar lo que diu l’article 78 de la Llei de Bases de règim local de 1985, referent als  polítics.

“LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES ESTAN SUJETOS A RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. POR LOS ACTOS Y OMISIONES REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS. LA RESPONSABILIDAD SE EXIGIRÁ ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA COMPETENTES Y SE TRAMITARAN POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO APLICABLE.
SON RESPONSABLES DE LOS ACUERDOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES LOS MIEMBROS DE LAS MISMAS QUE LOS HUBIEREN VOTADO FAVORABLEMENTE.”